Translate This Page

De liefde van Christus 

 

Mensen reageren zo...

 

Als ze Hem niet kennen óf nog niet hebben aangenomen, dan zeggen ze:

 

díe liefde ken ik niet!

bestaat er wel dát soort liefde?

échte liefde?

liefde waarin je je volledig geeft

niet ik, maar jij?

 

Ik wil van alles,

maar het lukt me niet

alles loopt anders

dan ik wil

ik wil niet om hulp te vragen,

dan sta ik voor...

joker...

Wie zou mij nou willen helpen?

en waarom dan?

 

ONTEVREDEN

MET

UW LEVEN? 

 

Wilt u alles anders?

 

 

Al eens gehoord van

de ware liefde?

Hoe die is?

dát is de níet egoistische liefde,

níet op jezelf,

maar op de ánder gerichte liefde...

Die veranderd je leven!

er is er maar één die die liefde ís

Hij stierf uit liefde voor U,

Hij leeft

en ook al kent u hém niet

Hij kent ú volkomen

De liefde van de Here Jezus Christus wacht al 2000 jaar op U...

Ook al heeft niemand  u dit gezegt...

Hij is het, die zijn leven voor U aan het kruis heeft afgelegd. Zijn offer was noodzakelijk, vanwege de onuitwasbare schuld van de zonde die wij droegen. Onze zonde stond tussen ons en God maar zijn zoon gaf zijn leven gewillig, voor ons, opdat wij eeuwig leven zouden ontvangen in Hem.

wanneer je dit niet begrijpt, en wilt weten wat daarmee wordt bedoeld dan willen wij graag helpen en jouw vragen beantwoorden. bel ons.

Wij ontvingen Gods liefde voor niets,

Wij geven het ook aan u

voor niets,

toch is het zo waardevol, dat het onbetaalbaar is,

Hij betaalde de prijs, met zijn leven

ook voor U

Maar u ontvangt dat eeuwige leven

voor niets

wanneer u uw huidige leven aan Hem geeft..

een goede ruil nietwaar?

0ngeveer 78 jaar tegen de eeuwigheid!

 

Jezus geeft het ons

uit zijn genade

 

06 2880 5231 

  De Heer is mijn herder,

mij ontbreekt niets, Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren, Hij verkwikt mijn ziel.

Hij leid mij in de rechte sporen om Zijns Naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij.

Uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

U bereid voor mij een maaltijd, voor de ogen van wie mij benauwen;

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Ja, heil en goedertierenheid zullen u volgen al de dagen van uw leven;

Ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen

Dit is een psalm van Koning David

Je kan het vinden ongeveer midden in de Bijbel, het is het 23e psalm uit het Bijbelboek psalmen.

De bijbel bestaat uit 66 Bijbelboeken.

De psalmen tonen ons hoe David en anderen God zochten in gebed en met Hem spraken over alle situaties in hun leven. In ziekte, nood, angst, kwamen ze tot God met hun leiden en een hulpvraag, maar ook wanneer ze vol blijdschap waren, zochten zij God, om Hem te loven voor wat Hij voor hen deed. Ze geloofden dat God alle dingen maakte, alle dingen weet, iedereen doorziet, hun hart en hun gedachten, en toch van hen houd.. Hoe wij ook zijn, Hij wil dat wij ons naar hem wenden en met Hem spreken. Wie kent ons zoals Hij ons kent?

Met God in je leven zal angst verdwijnen.

Omdat je dan weet dat Hij altijd bij je is, in blijdschap maar ook in nood. Met God zie je kansen, niet alleen gemiste kansen...

David zag oplossingen waar anderen alleen problemen zagen...

Zelfs al wilde koning Saul hem kwaad doen, zelfs doden, toch vertrouwde hij op God, dat deze voor hem zou zorgen.

1Samuël 18:10-11

Toen hij de kans kreeg de koning te vermoorden, nadat deze hem meerdere malen wilde doden, liet hij slechts zien dat hij de mogelijkheid had gehad, dit deed hij om hem te tonen dat hij zijn positie door God gegeven,  respecteerde.

1Samuël 24

Hij wist dat God hem koning had gemaakt en dat hij Gods wil moest eerbiedigen, dan zou het goed met hem gaan!

1samuël 16:11-13

grazige weiden..

 Hij verkwikt mijn ziel

door een dal van diepe duisternis...

 Hij leid mij in de rechte sporen...

 Ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen.

 

De liefde van Koning david voor God moet zeer groot zijn geweest. wie God leert kennen ervaart net als koning david deze liefde voor God. God heeft mensen ook zeer lief,

Daarom gaf Hij zijn enige zoon voor ons.

hij werd geslagen, vernederd en gekruisigd.

Jezus stierf. zodat wij zouden kunnen leven.

En Hij stond op uit de dood, en leeft! Hij zit aan de rechterhand van God en zal terugkeren om te oordelen over de doden en de levenden.

Wie Jezus aanneemt zal het eeuwige leven ontvangen door Hem.

leer Jezus kennen!

wij willen je helpen Hem te leren kennen...

 

bel: 06-2880 5213

ik kan dit niet meer...

Ik  begrijp dit niet,

waarom gebeurd mij dit alles toch...

Soms kijken we om ons heen maar begrijpen er niets meer van...

Weet dan dat Hij ons op het juiste pad wil leiden...

als wij Hem vragen in ons leven...

Ken je Jezus al?

Ben je Hem kwijtgeraakt onderweg?

 

Bid dan nu dit gebed...

Here, ik heb u losgelaten,

maar U laat mij nooit los,

Ik heb spijt van al mijn fouten Heer!

Mag ik bij U terug komen en wilt U weer de leiding over mijn leven nemen Heer?

Wilt U mij leren weer uw kind te zijn..

Heer, op dit moment geef ik mijzelf opnieuw aan U,

Ik vergeef iedereen die mij pijn hebben gedaan,

ik stop met elke slechte gewoonte die ik doe.

Heer wilt u in mijn leven komen en mij hierbij helpen

want ik heb het geprobeerd, maar ik kan het niet alleen.

Heer wilt u mij veranderen en uw Heilige geest zenden?

Heer wilt U mijn leven een nieuw doel geven?

Here Jezus, wilt u in Mijn hart komen en mijn leven leiden vanaf dit moment...

Amen

 

 Voor een nader gesprek:

Stichting Rozen voor Jezus

Burg. Zahnweg 52

3267AC Goudswaard

06 2880 5213

 

 

 

 

 

 

Oké, 't leek een leuk idee...

maar nu?, ik ben verdwaald!

 Ik voel me

klemgezet...

 Ik heb spijt, van mijn fouten, Heer

Mag ik.., Wilt u mij vergeven? 

Ik heb het geprobeerd, maar ik kan het niet alleen...

 Heer wilt u mij veranderen en uw Heilige geest zenden?

 Heer wilt U mijn leven een nieuw doel geven?

 wilt U mij verzorgen, zodat ik groeien mag...

vruchtbaar zal leven... 

dertig, zestig, ja misschien wel honderdvoudig vrucht zal opleveren! 

Vertel anderen over ons werk,

en vergeet niet...

we zoeken nog vrijwilligers!

 

Of zo....

 

Als ze Hem wél kennen én wél hebben aangenomen,      dan zeggen ze: 

 

Zijn liefde voor mij,

díe geeft mij blijdschap

en hoop en dankbaarheid,

én liefde voor anderen...

 

ik heb Hem aangenomen,

en wil hem dienen,

 

zoals Hij van elke volgeling verwacht.

Een christen is geen merkkleding!

Zo van: Kijk, ik hoor ook tot de club...

maar die jongen daar zonder werk,

en die man die zo schreeuwt ...

en die vrouw daar, die er zo raar bij loopt,

die wil ik er niet bij hebben!

Nee, de deur van ons hart en onze armen moeten wijd open staan! 

Christen zijn is voor mij, vooral gehoorzaamheid aan Hem, uit liefde voor Hem, doen wat Hij mij vraagt, en dat doe je door uit te delen van wat Hij je geeft...

Blijdschap, rust, ware vriendschap, échte interesse voor wie ik ben, hulp van anderen wanneer ik er om vroeg, het woord van God, toen iemand mij aansprak op straat, en nog veel meer!

en álles werd anders daarna.

Dat alles wil ik ook aan anderen geven, die het niet kennen, Hem niet kennen, zodat ook zij Hem mogen aannemen.

Zodat ook zij het eeuwige leven mogen ontvangen, zodat hun ogen geopend mogen worden, hun oren geopend, en Hem mogen leren kennen, zoals ik.

geluk vinden door Hem,

Hoop vinden in Hem,

Liefde leren kennen door Hem, die liefde ís.

Zijn liefde door zich laat stromen,

naar wie Zijn liefde zoeken, nodig hebben, missen.

Zo'n christen wil ik zijn, elke dag op nieuw.

Wilt u dit samen met mij?

klik dan HIER

Evangeliseren met passie

God heeft het ons op ons hart gelegd om het evangelie te delen met wie de Here Jezus nog niet kennen. En om hen die de Here Jezus kwijt zijn geraakt onderweg, weer tot Hem te leiden. Wij doen dit niet omdat de stichting veel middelen heeft, en ook niet omdat we veel tijd hebben, noch omdat we met velen zijn. Nee wij doen dit, omdat de nood groot is, en omdat wij weten dat elke persoon een werktuig in Gods handen mag zijn. Ziet u die nood ook? kent u de zegeningen die voortkomen uit jezelf beschikbaar te stellen aan Christus voor Zijn werk? Weet u wat Jezus hierover o.a. zei?

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.   Matt. 22:37-39

Zo bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat één dezer kleinen verloren gaat.                                Matt 18:12-14

wederom, Ik zeg u, dat als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van Mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.       Matt 18:19-20

En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn dicipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.                   Matt 28:18-20

Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door tekenen, die erop volgden. Marcus 16:20

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.  Handelingen 2:39

Hetzij u dan bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen! Handelingen 28:28

Wie mededeelt: in eenvoud;  Romeinen 12:8b

hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Romeinen 12:17-18

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen 12:21

De god nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.  Romeinen 15:13 

Evangeliseren maar wél met overgave en ware naastenliefde voor onze naaste

 

Dit is een dringende oproep

aan christenen

 

Veel mensen zijn eenzaam, wonen alleen, geen vrienden, geen familie, veel mensen zijn gescheiden, missen familie, hebben hun partner verloren, zijn zelf ziek, of hun partner, hun kind of hun ouder...

 en daar bovenop,

 moeten ze dit alles zelf dragen,

 Weet U,

Jezus staat naast hen,

maar dat weten ze niet.

en zich tot hem keren,

zich bekeren, kunnen ze niet

want ze kennen Hem niet!

Ú zou het wel weten,

dat u het aan Hem moest afgeven,

al die pijn en problemen,

U weet dat Hij uw pijn zou begrijpen,

dat Hij er voor u is,

omdat U zijn kind bent...

 

want u heeft hem leren kennen,

en bent al gered!

 

maar dat was niet alleen voor U bedoelt,

maar nu vooral ook dóór U!

Laat ú Jezus door u werken?

Helpt u ons: hen die niet weten wie Jezus is,

óók bij Hem te brengen!

 

 

Zíet

U het ook?,

dit ís een dringende oproep!

 

 

Helpt Ú ons?

Zodat de eeuwigheid,

ná dit aardse leven,

óók voor hén,

een eeuwig Léven zal zijn,

én...

mét

 de Here Jezus

 

In de ene hand het woord, in de andere een roos... 

 De smalle weg  

heeft altijd opstakels...

 

 Dit is een dringende én uitnodigende oproep

wij willen binnenkort in het dorpje Goudswaard huis aan huis met mensen in gesprek gaan. Bij dit gesprek bieden wij de bewoners een witte roos aan en nodigen hen uit voor een kennismakingsavond. Op de bijeenkomst vertellen wij het woord van God, praten we over de problemen van alle dag, drinken we gezamenlijk een kopje koffie of thee.

Het ligt op ons hart dit te doen, maar wij hebben hulp nodig. We zoeken mensen die ons willen steunen, financieel of als vrijwilliger want we hebben ook mensen nodig die het werk willen doen.

de straat op met zijn tweeën of drieën.

 

Wat verwachten wij van U:

als startende vrijwilliger?

U houd van de Here Jezus

en wilt U inzetten voor Hem.

U denkt dat U dit misschien niet kunt, maar wilt wel met anderen meegaan of helpen met voorbereiding.

we verwachten dat Gebed en Bijbellezen een vast onderdeel in je leven zijn.

Mogenlijk heb je geen vaste kerk momenteel, maar je staat wel open voor een gesprek hierover.

Vanwege het voorbeeld dat je afgeeft,

drink je geen alcohol,

rook je niet

en gebruik je geen drugs,

ook plaats je geen piercings,

 noch (nieuwe) tatoeages.

heb je  nog tatoeages van vroeger dan draag je ze afgedekt vanwege het voorbeeld naar anderen. 

Door goed voor jezelf te zorgen toon je dat je ook voor anderen kunt zorgen!

 

 

Ervaren in geloof?

wilt U meedoen als vrijwilliger en heeft u het in u

om als voorbeeld van enkele andere vrijwilligers

het voortouw te nemen?

 

dan verwachten wij wel:

een goede basis

 

Wat verwachten wij van U:

als voorbeeld-vrijwilliger

 

U bent 18 jaar of ouder, (maar nooit te oud! ;)   )

U bent wedergeboren Christen*

U bent gedoopt

U kent de Heilige Geest in uw leven

U weet dat Jezus zijn volgelingen een opdracht gaf

U ziet uzelf als zijn volgeling

U voelt zich nu aangesproken...

ps. U leest zeer regelmatig in de Bijbel of beloofd dit voortaan te gaan doen ;)

 

  het TEAM

We willen graag een klein maar hecht team

dat minimaal 1 avond

of een weekendmiddag per week

aan de Here Jezus kan geven., e.e.a. in overleg.

Het maakt niet uit waar u woont,

maar bij voorkeur op het eiland Hoekse Waard

i.v.m. reistijden en afspraken.

 

stel niet uit tot morgen wat u vandaag kunt doen!.

06 2880 5213 

Meer informatie vind u op de vrijwilligers pagina.

 

wedergeboren christen

Een wedergeboren christen is iemand die erkend heeft dat hij schuldig was in de ogen van God door de erfzonde aan ons overgedragen sinds Adam,

en erkend dat wij onszelf niet kunnen schoonwassen van deze en andere zonden die wij begaan in ons leven.

Hem vergeving vraagt voor de zonden die we in ons leven hebben begaan, of anderen door ons.

Hem opnieuw vergeving vraagt, elke keer wanneer wij zaken doen die tegen de wil van God ingaan.

Die erkend dat alleen de Here Jezus die schuld van ons af kan nemen omdat Hij zonder zonde was, en is want Hij werd geboren uit de geest van God, niet uit vererving van Adam en omdat Jezus vrijwillig zijn leven gaf, en onze zonden droeg aan het kruis. Hij pleit tot de Vader voor iedereen die erkend dat Hij onze zonden droeg aan het kruis.

Maar naast deze erkenning moet men zich bekeren, dat is afkeren, wegdraaien van de verkeerde manier van leven, zoals wij leefden voordat wij de Here Jezus leerden kennen.

Deze oude ik moeten wij afleggen als een oude mantel, wij sterven als het ware onze oude levenswijze met christus aan het kruis en ontvangen een nieuw leven met Hem in zijn opstanding als een nieuwe schone mantel, wit als sneeuw, geheel zonder vlekken.

Dit nieuwe leven leeft Hij door ons. Door ons omdat Hij de heilige Geest Gods zend tot wie Hem vraagt in zijn leven te komen en Hem aanneemt.

De heilige Geest reinigt ons, maakt ons schoon en vult ons dan met Gods geest, dan kan de here Jezus een woonplaats maken in ons hart en door ons heen zijn werk voortzetten op aarde.

Hij wil dat alle mensen op de wereld zijn naam kennen, weten wie Hij is, en dat zij Hem aannemen.

Hij is de goede herder, Hij gaf zijn leven voor zijn schapen.

Wie deze dingen erkend, Hem vergeving vraagt en Hem aanneemt ontvangt zijn deel aan het eeuwige leven

 

U kunt ons werk al steunen

met € 2 per maand!

rekening 516105787      t.n.v. Stichting Rozen voor Jezus

 

gewoon even bellen,

dat is de eerste stap!

06 2880 5213

Make a Free Website with Yola.